Toelatingstoets

Reglement vakbekwaamheidstoets VPSN

Artikel 1 Wijze van aanmelden
a. U kunt zich tot vier weken voor de voorgenomen toetsdatum aanmelden. De geplande toetsdata c.q. de eerstvolgende toetsdatum kunt u vinden op onze website www.vpsn.nl. De locatie van de toets verneemt u na aanmelding.
b. Bij het kiezen van de locatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de reisafstanden van de examinatoren en de toetsers. Helaas is een lange reisafstand niet altijd te voorkomen.
c. Voor het aanmelden voor de toets kunt u uw NAW-gegevens mailen naar info@vpsn.nl. U dient hierbij een kopie in te leveren van het door u behaalde certificaat/certificaten en waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor één van de door de VPSN erkende opleidingen tot paardensportmasseur .
d. Na ontvangst van uw gegevens, ontvangt u per e-mail een factuur voor de toets van onze penningmeester. Pas op het moment dat u deze factuur heeft voldaan, is uw aanmelding voor de toets definitief. U dient de factuur uiterlijk drie weken voor de toetsdatum te hebben voldaan. De actuele kosten voor de vakbekwaamheidstoets kunt u vinden in onze tarievenlijst welke gepubliceerd is op onze website.
e. Na het ontvangst van uw aanmelding, krijgt u ter voorbereiding op de toets een overzicht van de gevraagde kennis waarop u getoetst gaat worden.

Artikel 2 Annulering van de vakbewaamheidstoets
a. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een toetsmoment, dan heeft het bestuur het recht om de toetsdatum te annuleren. Wanneer de toetsdatum geannuleerd wordt, krijgt u daar van te voren per e-mail bericht over.
b. Bij annulering door het bestuur, krijgt u de mogelijkheid om door te schuiven naar de eerst volgende toetsgelegenheid, of u kunt uw betaling retour ontvangen. Indien u kiest voor het retourneren van uw betaling vervalt wel uw aanmelding voor de toets en zult u zich voor een volgende toetsgelegenheid opnieuw moeten aanmelden volgens de dan geldende voorwaarden.
c. Zelf kunt u de toets tot vier weken van te voren kosteloos annuleren. Indien u na deze termijn wilt annuleren, om welke reden dan ook, dan blijft u de betaling verschuldigd. Wel heeft u recht op eenmalige herkansing conform artikel 3.
d. Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan aan info@vpsn.nl. Indien een deelnemer zelf annuleert, ontvangt deze altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging daarvan.

Artikel 3 Herkansing
a. U heeft het recht op een eenmalige herkansing indien u de toets niet heeft behaald of omdat u zich na de termijn van vier weken heeft afgemeld voor de eerstkomende toetsmogelijkheid.
b. U dient wel binnen zes maanden na de eerste toetsdatum gebruik te maken van deze herkansing. Daarna vervalt uw recht op herkansing.
c. Indien u gebruik wilt maken van een tweede herkansing, dan kunt u zich opnieuw aanmelden voor de toets tegen de dan geldende voorwaarden. U betaalt dan ook opnieuw het dan geldende tarief voor de toets.

Artikel 4 Examenbeperkingen
a. Indien u een beperking heeft die van invloed kan zijn op het maken van de toets, dan dient u dit bij uw aanmelding te vermelden.
b. Er zijn protocollen beschikbaar voor examenbeperkingen en deze zal het bestuur dan vooraf met u bespreken.
c. Het bestuur kan u vragen om een bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat uw beperking door een deskundige is vastgesteld.

Artikel 5 Wijze van toetsen
a. De toets wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit gemiddeld 52 meerkeuzevragen.
b. Er is een open vraag waarbij u 18 spieren met de juiste Latijnse benaming dient te benoemen.
c. Er is een open vraag waarbij u 12 skeletonderdelen met de juiste Latijnse benaming dient te benoemen.
d. U heeft 2 uur de tijd voor het maken van de toets.
e. Er zijn altijd twee afgevaardigden namens de VPSN aanwezig tijdens het afnemen van de toets.
f. Tijdens de toets is het verboden een telefoon of andere apparatuur aan te hebben. Meegebrachte telefoons dienen te zijn afgezet en mogen niet op tafel liggen.

Artikel 6 Bekendmaking uitslag
a. Binnen een week na het maken van de toets krijgt u telefonisch bericht over de uitslag van de toets. De uitslag wordt daarna ook nog schriftelijk bevestigd.
b. Van de open vragen over zowel de spieren en het skelet dient u minimaal 14 (onderdeel I Spieren) respectievelijk minimaal 8 (onderdeel II Skelet) antwoorden goed te hebben ingevuld. Onderdeel III beslaat gemiddeld 52 meerkeuzevragen.
In totaal dient het cijfer minimaal een 6,5 of hoger te zijn om te slagen, onder de voorwaarden dat onderdeel I (Spieren) en onderdeel II (Skelet) beiden met een voldoende als hierboven zijn behaald. Dus ook al zijn alle theorievragen correct beantwoord, maar zijn onderdeel I en/of II onvoldoende, dan is men gezakt.
c. De toets wordt altijd door twee personen nagekeken.
d. Over de uitslag kan verder niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7 Inzage
a. Alle gemaakte toetsen worden bewaard bij het toetscommissielid.
b. Indien u uw toets wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurslid c.q. toetscommissielid.
c. Het is niet toegestaan beeldmateriaal of anderszins een kopie van de toets of gedeelten daarvan te maken tijdens deze inzage.

Datum inwerkingtreding: oktober 2020