Huis- en gedragsregels

Huis- en gedragsregels.

Vereniging Paarden Sportmasseurs Nederland (VPSN)
(versie maart 2018)

1. De VPSN heeft de kwaliteit van het vak paarden sportmassage hoog in het vaandel staan.

2. De VPSN waakt er voor dat deze kwaliteit niet verloren gaat en wil daarmee ook de consument beschermen.

3. Het doel is de kwaliteit van het beroep paarden sportmasseur in al zijn facetten te verhogen en te profileren, waarbij het welzijn van het paard voorop staat.

4. Het resultaat van de massage en daarmee het welbevinden van het paard is daar direct mee verbonden.

5. Alle leden van de VPSN staan in voor een verantwoorde omgang met paarden in het algemeen.

6. Een lid van de VPSN kent de grenzen van zijn competentie en handelt naar eer en geweten, is transparant, eerlijk en houdt zich aan afspraken.

7. Het is leden niet toegestaan zich negatief te uiten over sportmassage en/of de belangen van de VPSN en haar leden te schaden.

8. Leden van de VPSN handelen niet in strijd met de statuten, de algemene voorwaarden of de huis- en gedragsregels van de VPSN.

9. Als lid van de VPSN stelt men zich collegiaal op naar andere sportmasseurs.

10. Lid kunnen worden diegenen die het diploma hebben behaald na het volgen van een volledige opleiding tot paardensportmasseur bij:

* Aeres Trainings Centre Barneveld

*Bartels Horse & Health

*Massage Hippique

*Academie Paard & Hond

*Equine health and Training Karin Leibbrandt

Deze opleidingen dienen dus met goed gevolg te zijn afgerond en men moet het geldige diploma in bezit hebben.

11. In de toekomst zal worden bekeken of het mogelijk is ook geslaagden van andere opleidingen toe te laten.

12. De VPSN heeft het recht in de toekomst strengere toelatingseisen te stellen, ten einde de kwaliteit van haar leden te blijven waarborgen.

13. Diegenen die een dag- of deelcursus of anderszins hebben gevolgd waarbij zij hebben geleerd hoe hun eigen paard te masseren -en dus geen andere paarden mogen masseren- worden niet als lid van de VPSN toegelaten.

14. Beoefenaars van alleen humane massage -al dan niet aangevuld met een (dag)cursus paardenmassage- kunnen niet als lid worden toegelaten.

15. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie van de VPSN. Dit kan via info@vpsn.nl, waarbij een kopie van het geldige diploma (zie punt 10 hiervoor) dient te worden meegezonden, tezamen met opgave van volledige naam, adres, telefoonnummer, emailadres, en eventuele website. Zij dienen alvorens lid te kunnen worden een Vakbekwaamheidstoets Theorie te maken. Zie onze website voor de eerstkomende data. Na het behalen van de toets met een cijfer van een 6.5 of hoger kan diegene lid worden. De factuur met entreekosten voor het maken van de Vakbekwaamheidstoets Theorie dient tijdig vóór het maken van de toets zijn voldaan.

16. Leden die hebben voldaan aan hierboven genoemde voorwaarden, zullen na voldoening van de factuur ten behoeve van het lidmaatschap van de VPSN worden vermeld op de website van de VPSN en als lid worden aangemerkt.

17. Leden worden dan op de website vermeld, ontvangen het digitale logo en strijkbadges met het logo voor op de kleding en genieten de overige voordelen van het lidmaatschap van de VPSN.

18. Elk lid van de VPSN mag het logo van de Vereniging voeren op zijn/haar kleding en verder promotiemateriaal.

19. Bij activiteiten van de VPSN, of bij evenementen en anderszins waarbij de VPSN wordt vertegenwoordigd door een of meer van haar leden, dienen deze leden het (nader te bepalen) kledingstuk voorzien van het logo van de VPSN te dragen.

20. Leden dienen kennis en kunde op pijl te houden door het volgen van na-of bijscholing. De VPSN organiseert meerdere bijscholingen per jaar met verschillende onderwerpen. Deze bijscholingen zijn te vinden voor leden op de website van de VPSN via de Leden Login.

21. De VPSN organiseert elk jaar een voor de leden verplicht te volgen bijscholing. Het bestuur stelt de leden tijdig op de hoogte van nieuwe bijscholingen met de bijbehorende data via e-mail en Social Media. De verplichte bijscholing wordt verspreid over het jaar op meerdere data gehouden, zodat ieder lid een passende datum kan kiezen.

22. Leden zijn jaarlijks verplicht naar de ALV en naar 1 van data met de verplichte bijscholing te komen.

24. Door het bestuurslid “bijscholingen” van de VPSN zal worden geadministreerd of ieder lid minimaal 1 verplichte bijscholing heeft gevolgd.

25. Leden van de VPSN mogen aangesloten zijn bij elke willekeurige andere vereniging of groepering voor paardensportmasseurs.

26. De VPSN zal zich inzetten voor het promoten van sportmassage in de paardenwereld in de breedste zin van het woord. Van de leden wordt gevraagd zich hiervoor ook in te zetten.

27. Er zijn diverse aanbieders op het gebied van verzekeringen voor leden, neem voor meer informatie hierover contact op met info@vpsn.nl

28. De VPSN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige behandeling uitgevoerd door haar leden. Ieder lid is zelf aansprakelijk voor het uitoefenen van het vak paardensportmasseur en de daaruit voortvloeiende resultaten.

29. Ieder lid (hierna te noemen “de masseur”) is verplicht van elk door hem/haar te behandelen paard een duidelijke rapportage bij te houden. De VPSN heeft hiervoor een Anamneseformulier beschikbaar voor de leden, welke formulieren bij het aangaan van het definitieve lidmaatschap zullen worden verstrekt.

30. De VPSN adviseert haar leden om tevens voor het eigen bedrijf algemene voorwaarden op te stellen. Een voorbeeld hiervan is voor leden op te vragen via info@vpsn.nl.

31. De masseur wordt geacht de afbakening van de bevoegdheden als paardensportmasseur te kennen en betreden niet het gebied van de fysiotherapeut of dierenarts of enige andere specialist.

32. De masseur heeft geen verwijsfunctie. Wel kan hij de eigenaar van het paard adviseren een dierenarts te consulteren.

33. De masseur streeft altijd naar optimale kwaliteit.

34. De masseur straalt integriteit uit.

35. De masseur verstrekt geen informatie over het door hem behandelde paard aan andere belanghebbenden zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

36. Voor het overige wordt bij deze verwezen naar de Algemene Voorwaarden van de VPSN, als vermeld op de website.