Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
t.b.v. dienstverlening doorVereniging Paarden Sportmasseurs Nederland (VPSN)
(Versie december 2016)

Artikel 1:
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener:
Vereniging Paarden Sportmasseurs Nederland (VPSN), gevestigd te Weert.
Activiteit:
Bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door of namens VPSN, ten behoeve van haar leden, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: vergaderingen, bij- c.q. nascholingen, (toelatings-)examens.
Overeenkomst/Dienst:
Overeenkomst tot levering van diensten c.q. tot deelname aan een activiteit van de VPSN.
Bestuur:
Het algemeen bestuur van de VPSN.
Statuten:
De statuten van de VPSN als vastgelegd bij notariële akte op 17 augustus 2010.
Aspirantlid/leden:
Zij die zich hebben aangemeld bij de VPSN om de Vakbekwaamheidstoets Theorie te maken. Vanaf het moment van aanmelden tot het moment van geslaagd zijn en het hebben voldaan van de facturen voor het Entreegeld en (het restant van) de contributie van het lopende jaar.
Lid/Leden:
De statuten worden verstrekt aan leden bij het aangaan van het lidmaatschap met de VPSN. De statuten bevatten o.a. regels omtrent het lidmaatschap. Leden zijn zij die: a. zich als (aspirant)lid van de VPSN hebben aangemeld en de Vakbekwaamheidstoets Theorie met een cijfer van een 6,5 of hoger hebben gehaald; b. de ten behoeve van het lidmaatschap ontvangen factuur hebben ontvangen en hebben voldaan. c. Ten gevolge van het voldoen aan punt a en b zijn vermeld op de website van de VPSN.
Debiteur:
Lid van de VPSN.
Lidmaatschap:
De periode gedurende welke een persoon lid is van de VPSN. Een lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de duur van tenminste één boekjaar. Een lidmaatschap dat in de loop van een boekjaar aanvangt, eindigt op 1 januari van het daaropvolgende boekjaar. Een lidmaatschap wordt automatisch met één jaar verlengd, tenzij het vóór 1 december van het jaar voorafgaand het nieuwe boekjaar, schriftelijk opgezegd is bij het secretariaat van de VPSN.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die worden verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap met VPSN.
Voorts verklaart de VPSN hierbij uitdrukkelijk een vereniging voor gekwalificeerde sportmasseurs te zijn en niet aangemerkt kan of wil worden als opleiding/opleider tot Paardensportmasseur.

Artikel 2.
Toepasselijkheid

a. Op alle diensten, activiteiten c.q. overeenkomsten tussen VPSN enerzijds en de leden anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden (welke eventueel door een lid worden gehanteerd) uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarbij te allen tijde kan worden verwezen naar de statuten van de VPSN.
b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat het lid de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en ten aanzien van deze aangegane overeenkomst afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden welke eventueel door het lid worden gehanteerd ten behoeve van de uitoefening (al dan niet bedrijfsmatig) van het beroep sportmasseur.

Artikel 3.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de VPSN zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door de VPSN gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van de VPSN op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien de VPSN één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan het betrokken lid hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4.
Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die de VPSN aan een lid zal leveren omvat ondermeer activiteiten als hiervoor reeds genoemd.
b. In geval van redenen van verhindering tot het leveren van genoemde diensten, zullen eventueel daarvoor voldane gelden aan de leden worden teruggestort.
c. De VPSN behoudt zich het recht om bij verplaatsing van de activiteit naar een andere datum en/of locatie de reeds voldane gelden voor de activiteit te behouden ten behoeve van de verplaatste activiteit.

Artikel 5.
Debiteuren

Indien er sprake is van een factuur uitgebracht aan een lid (debiteur) ten behoeve van het lidmaatschap van de VPSN, dient de factuur uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
Indien er sprake is van een factuur uitgebracht aan een lid (debiteur) ten behoeve van een door de VPSN georganiseerde activiteit of dienstverlening, dient de factuur uiterlijk twee weken voor de datum van de georganiseerde activiteit of dienstverlening te zijn voldaan, mits schriftelijk anders overeengekomen
Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en effectief in de valuta zoals vermeld in de factuur.
Het overschrijden van de hiervoor genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat:
Het lid (de debiteur) vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim.
Het lid vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd is.
De VPSN -indien aan een eenmalig verzoek aan het lid tot voldoening van de betreffende factuur niet wordt voldaan- het lidmaatschap van het lid met onmiddellijke ingang mag beëindigen, zonder daarbij tot restitutie van enig bedrag gehouden te zijn. Tevens zal bij beëindiging van het lidmaatschap de vermelding van het lid als sportmasseur op de website van de VPSN verwijderd worden.
In het geval het een factuur betreft ten aanzien van een activiteit c.q. dienstverlening door de VPSN, kan het lid de deelname aan deze activiteit c.q. dienstverlening worden geweigerd.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen, komen voor rekening van het lid (debiteur). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zulks met een minimum van € 45,00. (basis 2012, jaarlijks geïndexeerd).

Artikel 6.

Annulering

Het staat het lid (debiteur) vrij een overeenkomst die zij met VPSN is aangegaan, te annuleren. Alsdan geldt het volgende:

Bij annulering meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst zal de VPSN 100% van de prijs terugbetalen aan het lid.
Bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 25% van de prijs aan VPSN te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 35% van de prijs aan VPSN te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 60% van de prijs aan VPSN te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan 3 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 85% van de prijs aan VPSN te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de activiteit c.q. overeenkomst is het lid gehouden 100% van de prijs aan VPSN te betalen.

Artikel 7.
Tarieven te hanteren door de leden

Bij de VPSN aangesloten leden dienen een minimum tarief te hanteren per losse behandeling, hetgeen neerkomt op een inclusief BTW tarief van: 50,00 euro en dit kan jaarlijks worden geïndexeerd. De VPSN-leden zijn vrij om een kortingssleutel toe te passen in de tarieven van de vervolg-behandelingen.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid

De VPSN is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan VPSN kunnen worden toegerekend.
De VPSN en de door de VPSN uitgenodigde examinatoren zijn niet aansprakelijk voor het niet slagen van leden voor hun toelatingsexamen/toetsing.
De VPSN is niet aansprakelijk voor schades ontstaan ten gevolge van een behandeling van een paard, uitgevoerd door een lid van de VPSN.
De VPSN is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of anderen problemen bij het paard die na behandeling door een lid van de VPSN tot uiting komen.
De VPSN is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling uitgevoerd door een van haar leden.
De aansprakelijkheid van VPSN strekt uitsluitend tot het uitvoeren van haar verplichtingen, voortvloeiend uit een met haar gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid van VPSN uit hoofde van een overeenkomst c.q. dienst of activiteit, strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van VPSN wordt in ieder geval gelimiteerd tot het factuurbedrag voor de desbetreffende levering de dienst c.q. activiteit.
De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt eveneens bedongen voor en ten behoeve van bestuursleden van de VPSN, hulppersonen, alsmede ten behoeve van hen van wie VPSN diensten betrekt, waaronder ook begrepen accommodaties gebruikt door de VPSN ten behoeve van het verlenen van diensten, afnemen van examens, houden van vergaderingen etc.
Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, dan laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. VPSN en het lid (debiteur) zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen.

Artikel 9.
Toepasselijk recht

Op alle tussen VPSN en de leden (debiteuren) gesloten overeenkomsten is het Nederlands echt van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar het secretariaat van de VPSN gevestigd is. Indien dit niet mogelijk blijkt zal de statutaire vestigingsplaats van de VPSN bepalend zijn.
Indien een geschil zich voordoet wordt allereerst getracht in onderling overleg tot een aanvaardbare oplossing van dit geschil te komen.

Artikel 10.

De VPSN streeft er voortdurend naar haar diensten uit te breiden en te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.